Stanovy

I.
Název a sídlo sdružení

Název občanského sdružení:
Spolek přátel krásného slova, o. s.
(dále jen ”sdružení”)
Sídlo sdružení:
Tř. Edvarda Beneše 1417/25
500 12 Hradec Králové 12

II.
Statut sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

III.
Cíl činnosti

 1. Cílem sdružení je podporovat rozvoj literatury ve všech jejích formách a žánrech.
 2. K naplnění svého cíle bude sdružení zejména:
  • vydávat časopisy a knihy
  • pořádat literární soutěže
  • pořádat veřejné kulturní a vzdělávací akce
  • podporovat metodicky a publikačně tvorbu mladých autorů

IV.
Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky spolková rada.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:
  1. úmrtím člena,
  2. zrušením právnické osoby,
  3. vystoupením člena písemným oznámením adresovaným radě sdružení,
  4. zánikem sdružení,
  5. vyloučením člena valnou hromadou.
 5. Dokladem členství je potvrzení vydané spolkovou radou.
 6. Evidenci přihlášek a členů vede spolková rada.

V.
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti sdružení,
  2. volit orgány sdružení,
  3. být volen do orgánů sdružení, pokud dosáhl 18 let
  4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  4. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

VI.
Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. valná hromada,
  2. spolková rada,
  3. předseda
  4. jednatel
  5. pokladník
  6. redaktor
  7. grafik

VII.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně jednou za dva roky. Rada sdružení svolá valnou hromadu vždy, když klesne počet členů rady pod hranici stanovenou valnou hromadou, nebo když o to požádá alespoň třetina členů sdružení.
 4. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  2. schvaluje výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření,
  3. volí předsedu a další členy spolkové rady,
  4. rozhoduje o zrušení členství,
  5. rozhoduje o zrušení sdružení,
  6. rozhoduje o počtu členů spolkové rady.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov sdružení a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

VIII.
Spolková rada

 1. Spolková rada je výkonným orgánem společnosti.
 2. Spolková rada má 5 členů: předsedu, jednatele, pokladníka, redaktora a grafika.
 3. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 4. Funkční období je tříleté.
 5. Členy rady mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, které nebyly dosud odsouzené za úmyslný trestní čin a mají morální předpoklad, že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena rady sdružení. Členové rady mohou být voleni z řad členů sdružení i jiných osob. Členové rady mohou být voleni i opakovaně.
 6. Členství v radě zaniká:
  1. skončením funkčního období,
  2. smrtí člena.
  3. vzdáním se funkce písemným oznámením radě,
  4. odvoláním valnou hromadou.
 7. Jestliže klesne počet členů rady pod hranici stanovenou valnou hromadou, je rada povinna svolat valnou hromadu nejpozději do třiceti dnů. Na takto svolané valné hromadě musí být zvoleni noví členové rady.
 8. Rada se schází podle potřeby, obvykle jednou za měsíc.
 9. Rada zejména:
  1. koordinuje činnost sdružení,
  2. svolává valnou hromadu,
  3. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  4. rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
 10. Rada přebírá pravomoci valné hromady, jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada.
 11. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
 12. Rozhodnutí rady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů rady. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhodne hlas předsedy. Zápis ze schůze rady podepisuje předseda a dva ze členů rady. Zápisy z rady jsou na vyžádání přístupné všem členům sdružení.

IX.
Předseda

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech samostatně.
 2. Předsedu volí nebo odvolává valná hromada sdružení. Funkční období je 3 leté. Jestliže předsedovi skončí funkční období nebo je spolkovou radou odvolán, vykonává svoji funkci do zvolení nového předsedy.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí valné hromady a spolkové rady, za hospodaření sdružení, propagaci a komunikaci s veřejností a se zájemci o členství, a za plynulý chod sdružení.
 4. Předseda připravuje podklady pro jednání spolkové rady, svolává ji a řídí její jednání.

X.
Jednatel

 1. Jednatel zastupuje předsedu v případě, že náčelník z vážných důvodů nemůže vykonávat svoji funkci.
 2. Jednatel se podílí na propagaci činnosti a cílů sdružení. Jednatel předjednává možnosti spolupráce s dalšími subjekty i jednotlivci při naplňování cílů sdružení.
 3. Jednatele volí nebo odvolává valná hromada sdružení. Funkční období je 3 leté.

XI.
Pokladník

 1. Pokladník vede pokladnu a realizuje hotovostní a bezhotovostní platby na základě pokynů předsedy.
 2. Pokladník je odpovědný za řádnou účetní evidenci a připravuje finanční část výroční zprávy, vyúčtování dotací a grantů. Pokladník také připravuje daňová přiznání.
 3. Pokladníka volí nebo odvolává valná hromada sdružení. Funkční období je 3 leté.

XII.
Redaktor

 1. Redaktor je odpovědný za konečnou podobu publikací spolku. Podílí se na jejich koncepci a koordinuje nakladatelskou a vydavatelskou činnost spolku.
 2. Redaktor vede redakční radu, která je obvykle tříčlenná. Členy redakční rady volí valná hromada.
 3. Redaktora volí nebo odvolává valná hromada sdružení. Funkční období je 3 leté.

XIII.
Grafik

 1. Grafik je odpovědný za grafickou a typografickou podobu publikací spolku.
 2. Grafik zabezpečuje komunikaci s tiskárnou.
 3. Grafika volí nebo odvolává valná hromada sdružení. Funkční období je 3 leté.

XIV.
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  2. výnosy majetku,
  3. příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
  4. členské příspěvky, jestliže valná hromada rozhodne o jejich vybírání,
  5. dotace z rozpočtu státu, obcí a krajů.
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá předseda sdružení, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Za správnost vedení pokladní a účetní evidence odpovídá pokladník.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

XV.
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

XVI.
Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení. Sdružení vydává výroční zprávu.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 3. Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení dne 21. 2. 2003 ve znění pozdějších změn schválených 23. 6. 2004, 23. 8. 2006, 2. 6. 2007, 6. 8. 2011 a 5. 2. 2013