Literární časopisy

Příznivcům a milovníkům literatury nabízíme přehled literárních časopisů, které v České republice vycházejí. Tento přehled s velikou pílí sestavila Zuzka Hloušková.

A2 – Kulturní dvoutýdeník
Časopis výběrově sleduje všechny umělecké disciplíny a kriticky hodnotí i veřejné a politické dění. Přináší kulturní servis, eseje, komentáře, recenze, rozhovory či ukázky z původní beletrie a poezie. Vychází 21x ročně.
www.advojka.cz

Akord – Revue pro literaturu, umění a život
Křesťansky orientovaný časopis založený Jaroslavem Durychem si všímá vztahu spirituality a literatury, historie či politiky. Obsahuje původní i převzaté eseje, recenze či ukázky z beletristické tvorby autorů duchovního ladění.
www.akord.kx.cz

Česká literatura – Časopis pro literární vědu
Časopis zabývající se literární teorií a historií. Přináší aktuální výstupy z badatelské práce – studie, eseje, recenze či glosy tuzemských literárních vědců a historiků i
zahraničních bohemistů. Vychází 6x ročně.
www.ucl.cas.cz/ceslit

Český jazyk a literatura
Časopis určený především pro učitele českého jazyka a literatury. Současná česká literatura je zde prezentovaná v přehledových informačních článcích, nyní opatřených i anglickými abstrakty. Vychází 5x ročně.
http://spn.cz/casopiscjl/

Dokořán – Bulletin Obce spisovatelů
Časopis přináší referáty ze seminářů a konferencí, zpravodajství o literárních soutěžích a cenách, profily nakladatelů a časopisů, laudatia oceněných autorů, přehled literárních akcí atd. Vychází 4x ročně.
www.obecspisovatelu.cz

H-aluze
Literárně-kulturní časopis, který se snaží obsáhnout širší okruh kultury, hledat spojitosti mezi jednotlivými prvky umění a představovat něco neobvyklého, netradičního, zajímavého, až podivného. Nevyhýbá se žádným tématům, kontroverzi, provokaci, diskusi. Vychází 4 x ročně.
www.h-aluze.cz

Host – Měsíčník pro literaturu a čtenáře
Časopis přináší kritické statě o literatuře, dále původní poezii, povídky, rozhovory, polemiky, recenze. Součástí časopisu je příloha Světová literatura, tematicky zaměřená vždy na nějaký fenomén či aktuální literární trend. Vychází 10x ročně.
www.casopis.hostbrno.cz

Labyrint revue – Časopis pro kulturu
Časopis se věnuje současné světové i české literatuře a modernímu výtvarnému umění s přesahem do divadla a filmu. Tematicky koncipovaná čísla přinášejí ukázky z původní tvorby, překlady, rozhovory, eseje či recenze. Vychází 1x ročně (dvojčíslo).
http://labyrint.net

Literární noviny – Kulturně-politický týdeník
Literární noviny přináší politickou publicistiku, ekologicky zaměřené stati i reflexe současného umění a ukázky z původní tvorby; součástí je rovněž nepravidelná příloha Pražská knižní revue, mapující národní literatury v českých překladech. Vychází 52x ročně.
www.literarky.cz

Obrys-Kmen – Týdeník pro literaturu a kulturu
Levicový časopis, který který chce dát prostor všem, kdo vyznávají jednotnou kulturu v nejednoduchých formách, kdo podporují skutečnou tvůrčí svobodu, nikoli kulturu svázanou ponižujícími podmínkami tzv. tržního hospodářství. Vychází 52x ročně jako příloha deníku Haló noviny, od r. 2001 i paralelně na internetu.
www.obrys-kmen.cz

Pandora – Kulturně-literární revue
Revue publikuje současnou českou literaturu, literární kritiky a recenze, studie z oblasti literární teorie i historie a články o výtvarném umění, hudbě i filmu. Každé číslo je tematicky zaměřeno v souvislosti s některou z linií současné české beletrie a je přiblíženo ukázkami z původní tvorby, studiemi a články, rozhovorem a anketou. Ke každému číslu vychází bibliofilská edice s grafickou, výtvarnou či hudební specialitou. Vychází 2x ročně.
www.revuepandora.cz

Pevnost—Průvodce fantastickými světy
Časopis zaměřený především na žánr fantasy, sci-fi a horor. Obsahuje publicistické texty, recenze, knižní novinky, zahraniční i české povídky, rozhovory s autory, ankety apod. Pozornost věnuje také filmu, komiksu, deskovým hrám a larpu. Vychází 1 x měsíčně.
www.pevnost.cz

Plav—Měsíčník pro světovou literaturu
Název „Plav“ je zkratka slov Překladatelé – Literáti – Autoři – Vykladači. Obsahuje současné překlady světové literatury, literárně-historické či literárně-kritické texty, rozhovory s překladateli. . Vychází 12x ročně
www.svetovka.cz

Revolver Revue – Časopis pro literaturu a výtvarné umění
Revue původně vycházela v samizdatu pod názvem Jednou nohou. Debutovala zde řada autorů spojených s undergroundem 80. let. Revue se zaměřuje mj. na autory, kteří jsou dosud neznámí, nebo v dané chvíli stojí stranou většinové pozornosti. V letech 1995-2005 měla samostatnou Kritickou Přílohu RR, zaměřenou na reflexi současného uměleckého a kulturního dění. Kritika je nyní zahrnuta v tzv. couleurové části revue. Vychází 4x ročně.
www.revolverrevue.cz

Salon—Týdenní literární příloha deníku Právo
Novinky ze světa literatury a filmu. Vychází 52x ročně.
www.novinky.cz/kultura/salon

Slovo a smysl/Word & Sense
Časopis pro mezioborová bohemistická studia vydává od roku 2004 Ústav české literatury a literární vědy FF UK. Periodikum vytváří prostor pro vědeckou diskusi a konfrontaci různých teoretických koncepcí a metodologických pozic. Vychází 2x ročně.
http://www.ff.cuni.cz/edicni-cinnost/casopisy-a-rocenky-ff-uk/slovo-a-smysl-word-sense/

Souvislosti – Revue pro literaturu a kulturu
Revue se zaměřuje na českou i světovou literaturu, filozofii, historii a religionistiku. Přináší eseje, stati, tematické bloky, rozhovory, recenze, polemiky i ukázky z původní poezie a beletrie. Vychází 4x ročně.
www.souvislosti.cz

Svět literatury – Časopis pro novověké zahraniční literatury
Odborný časopis pro recepci a interpretaci zahraničních, zejména evropských (českou nevyjímaje) a amerických literatur. Recenzní činnost, diskuse, rozhledy, informace o odborných aktivitách v oboru. Vychází 2x ročně.
http://sl.ff.cuni.cz/

Tahy – Literárněkulturní časopis
Cílem časopisu je představovat současnou literární kulturu v co nejširších a nejobjevnějších souvislostech. Vychází od roku 2007 na Katedře literární kultury a slavistiky FF UPCE ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart. Poskytuje publikační prostor především členům katedry a také talentovaným studentům. Vychází 1x ročně.
https://www.facebook.com/CasopisTahy/info

Texty
Literární časopis vychází od roku 1996 ve Vsetíně a preferuje regionální autory. Obsahuje prózu, recenze, rozhovory, komiks. Vychází 4 × ročně.
http://casopis-texty.cz/

Tvar – Literární obtýdeník
Časopis obsahuje studie, eseje, recenze, rozhovory, ukázky z původní tvorby. Současná literární tvorba všech stylů a tendencí se zde setkává s návraty do literární historie. Vychází 21x ročně.
www.itvar.cz

Weles – Literární revue
Časopis zaměřený na původní autorskou tvorbu (poezii i prózu) převážně mladší a střední generace. Uveřejňuje původní překladovou tvorbu, pozornost věnuje také kritické reflexi. Vychází 4x ročně.
www.welesrevue.cz

XB-1
Časopis si klade za cíl přinášet kratší práce z fantastického žánru a informační servis zaměřený na aktuálně vydané knižní tituly, filmy a hry. Věnuje se zahraniční i domácí původní tvorbě. Publicistická část zahrnuje zprávy z fandomu, filmové a knižní recenze a oblíbenou rubriku Fantastická věda. Vychází 12x ročně.
www.casopisxb1.cz