Členství

Přihláška ke členstvíČlenem spolku může být každá osoba starší 15 let a každá právnická osoba, která souhlasí s cíli sdružení (viz stanovy, čl. V.).

Členství umožňuje:

 • přímou účast na akcích spolku (např. autorská čtení, dílny tvůrčího
 • psaní),
 • podílet se na tvorbě projektů spolku,
 • zveřejnit svá literární, publicistická a dramatická díla v publikacích
 • spolku (zejm. almanachy, Škrabopis).
 • konzultovat svou tvorbu se členy spolku,
 • vystupovat na akcích spolku v rámci jednotné vizuální identity (spolkové
 • tričko apod.).

Člen je povinen:

 • znát a dodržovat stanovy,
 • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení (zejm. pravidelná účast na schůzích a akcích spolku),
 • platit členské příspěvky ve stanovené výši,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, je-li zvolen,
 • dbát na zájmy a dobré jméno sdružení (zejm. respektovat legitimní rozhodnutí orgánů sdružení, konzultovat jednání jménem spolku s předsedou sdružení).

Postup pro zájemce o členství:

 1. Zájemce o členství zašle mailem na adresu spolku vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) včetně zdůvodnění zájmu o členství.
 2. Přihlášku posoudí rada sdružení nejlépe po osobním seznámení se zájemcem o členství.
 3. Pro osobní seznámení se zájemcem o členství je stanovena lhůta 6 měsíců, během které je řízení o členství podmíněno účastí alespoň na 2 spolkových akcích a 1 členské schůzi.
 4. V případě schválení přijetí za člena bude zájmce vyzván k zaplacení členského příspěvku. V případě neschválení bude zájemce o členství písemně vyrozumněn na udanou e-mailovou adresu.

Výše členských příspěvků:

 • 50 Kč pro osoby do 18 let a pro absolventy Škrabodílen.
 • 100 Kč pro osoby nad 18 let.

Příspěvek lze zaplatit hotově na řádné členské schůzi nebo převodem na účet číslo 600165036/5500 (variabilním symbolem je rodné číslo a konstantním symbolem je kód 558).